Lạy Phật Con Đã Trở Về

Lạy Phật Con Đã Trở Về

Lời bài hát Lạy Phật Con Đã Trở Về

Đóng góp bởi

Lạy phật con xin sám hối
Con đã quay về đài sen
Lạy phật con xin sám hối
Con đã thấm nhuần ánh dương
Con đã thấy tiếc chúng sanh
Khổ đau trong muôn lỗi lầm
Hòa với nước mắt u sầu
Trọn đời sống kiếp thương đau
Cầu xin cho con ánh sáng
Người soi nơi nơi mê mờ
Trần gian vui trong ánh đạo
Cho đời vơi bớt sầu đau
Lạy phật con xin sám hối
Con đã quay về đài sen
Lạy phật con xin sám hối
Con đã thấm nhuần ánh dương
Con đã thấy tiếc chúng sanh
Khổ đau trong muôn lỗi lầm
Hòa với nước mắt u sầu
Trọn đời sống kiếp thương đau
Cầu xin cho con ánh sáng
Người soi nơi nơi mê mờ
Trần gian vui trong ánh đạo
Cho đời vơi bớt sầu đau
Trần gian vui trong ánh đạo
Cho đời vơi bớt sầu đau