Mẹ Từ Bi

Mẹ Từ Bi

Lời bài hát Mẹ Từ Bi

Đóng góp bởi

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Chấp tay quỳ kính lạy người
Thiết tha con khấn nguyện cầu
Quê hương là dòng sông
Mát trong trăng vàng soi sáng
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Đóa hoa tươi sắc vô thường
Sớm khuya rơi rớt không lường
Nương thuyền từ vượt qua
Bến mê đến nơi bờ giác
Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Giọt nước nhành sương xoa dịu lầm than
Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Đem đến an vui rửa sạch ưu phiền
Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên
Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Chiến tranh đau đớn cuộc đời
Bão giông mây nước ngập trời
Con xin Mẹ từ bi xót thương
Cứu độ trần gian
Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Giọt nước nhành sương xoá dịu lầm than
Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Đem đến an vui rửa sạch ưu phiền
Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên
Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Chiến tranh đau đớn cuộc đời
Bão giông mây nước ngập trời
Con xin Mẹ từ bi
Xót thương cứu độ trần gian
Con xin Mẹ từ bi
Xót thương
Cứu độ
Trần gian