Đêm Tụng Kinh Pháp Hoa

Đêm Tụng Kinh Pháp Hoa

Lời bài hát Đêm Tụng Kinh Pháp Hoa

Đóng góp bởi

Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
Thấy vang động tinh hà,
Địa cầu vừa tỉnh thức
Lòng đất bỗng đơm hoa.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
Bảo tháp hiện chói lòa,
Khắp trời Bồ Tát hiện
Tay Phật trong tay ta.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
Thấy ta và Phật Đà,
Lòng dạt dào hạnh phúc,
Rực ánh sáng Như Lai.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
Không dám khinh xuất người,
Biết Người sẽ thành Phật,
Tâm Phật trong tâm ta.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
Thấy vang động tinh hà,
Địa cầu vừa tỉnh thức
Lòng đất bỗng đơm hoa.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
Bảo tháp hiện chói lòa,
Khắp trời Bồ Tát hiện
Tay Phật trong tay ta.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
Lắng nghe lời Phật dạy,
Tràn đầy nguồn Diệu Pháp,
Tỏa chiếu trong tâm ta.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
Trời đất cung kính lạy,
Vũ trụ lần cúi đầu,
Nghe lời kinh Pháp Hoa.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.