Lời bài hát Ngũ Bộ Thần Chú

Đóng góp bởi

Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ram
Om Shrim
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Chale Chule Chuan De Svaha
Om Bhrum
Om Ram
Om Shrim
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Chale Chule Chuan De Svaha
Om Bhrum
Om Ram
Om Shrim
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Chale Chule Chuan De Svaha
Om Bhrum
Om Ram
Om Shrim
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Chale Chule Chuan De Svaha
Om Bhrum
Om Ram
Om Shrim
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Chale Chule Chuan De Svaha
Om Bhrum
Om Ram
Om Shrim
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Chale Chule Chuan De Svaha
Om Bhrum
Om Ram
Om Shrim
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Chale Chule Chuan De Svaha
Om Bhrum
Om Ram
Om Shrim
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Chale Chule Chuan De Svaha
Om Bhrum
Om Ram
Om Shrim
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ram
Om Shrim
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ram
Om Shrim
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ram
Om Shrim
Om Ma Ni Pad Me Hum