Xuất Sơn / 出山

Xuất Sơn / 出山

Lời bài hát Xuất Sơn / 出山

Đóng góp bởi

Zài yèbàn sān gēng gùo tiānqíao cónglái bu gǎn húitóu kàn Bái rì lǐ shì chēshuǐmǎlóng cǐ shí jiǎoxìa shì wàng chuān Wǒ dúzì zǒu gùobàn shānyāo shān jiān yě gǒu lái zùo bàn Cénglín jǐn rǎn bǎi gě líu qiūfēng chuīgùo guǐménguān Yīshùn sān nían wǔ zǎi pǐn cūchá shí dàn fàn Lìu jìe bā huāng sìhǎi wú rén yǔ wǒ lái jìaobǎn Rénjiān huāngtáng gǔgùai zhúlín wài yǒu shūzhāi Nì ýu cǐdì chàngkùai piān lái zhě bùshàn shàn zhě bù lái Shì wǒ zhuāngmúzuoyà̀ng zài xiābāi Háishì tāmen běn jìu xīnhúai guǐtāi Yǒurén bùzhī huǐgǎi míwù zhōng hùnxíao hēibái Zài qínghúai lǐ shìkùai pángrén bù gǎn lái chāichuān Kàn shì shílaíyùnzhuǎn shízé zài dǐngfēng zùo'àn Dài qǔ zhōng yòu rén sàn zhè yī chū hái yǒu shéi zài wéiguān Zài fánchén xiūlìan èrshí zài tīngwén shuǐ néng dī shí chuān Dìwáng háojíe fēngýun bìanhùan dí bùgùo sāngtían cānghǎi Wǒ bù guānxīn shéi de jiāngshān zhǐ jùanlìan liǎngxiǎowúcāi Xīngfēngzùolàng bù xīhan zhīshēn gùshǒu éméishān Yīshùn sān nían wǔ zǎi pǐn cūchá shí dàn fàn Lìu jìe bā huāng sìhǎi wú rén yǔ wǒ lái jìaobǎn Rénjiān huāngtáng gǔgùai zhúlín wài yǒu shūzhāi Nì ýu cǐdì chàngkùai piān lái zhě bùshàn shàn zhě bù lái Shì wǒ zhuāngmúzuoyà̀ng zài xiā cāi Háishì tāmen běn jìu xīnhúai guǐtāi Yǒurén bùzhī huǐgǎi míwù zhōng hùnxíao hēibái Zài qínghúai lǐ shìkùai pángrén bù gǎn lái chāichuān Kàn shì shílaíyùnzhuǎn shízé zài dǐngfēng zùo'àn Dài qǔ zhōng yòu rén sàn zhè yī chū hái yǒu shéi zài wéiguān Jìng qiāoqiāo pèi láo láo dāo dāo Súibìan qíao qíao wǒ còu còurènào Kèchùan yě bíe tài lǎocǎo Chī de shēngháo yào zhàn gè jìang lìao Qiāoqiāo nǐ láo láo dāo dāo Súibìan qíao qíao nǐ còu de rènào Tīng dào nǐ zùo gè jìhào Qǐng zhuāng jìn shūbāo bíe sìchù zhāoyáo Yǒurén mítú zhī fǎn Bìan shì kǔjìngānlái Yīshùn sān nían wǔ zǎi Zhè qǔ zhōng yòu rén sàn