Ác Ma Đến Từ Thiên Đường / 來自天堂的魔鬼

Ác Ma Đến Từ Thiên Đường / 來自天堂的魔鬼

Lời bài hát Ác Ma Đến Từ Thiên Đường / 來自天堂的魔鬼

Đóng góp bởi

Bài hát: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường - Đặng Tử Kỳ (G.E.M) Yèlǐ zùole měilì de è mèng xiǎng qīngxǐng wǒ què dǐ bùgùo xīndòng mèng lǐ nǐ shì wú dǐ de hēidòng wǒ wúlì kàngjù shīzhòng wǒ de ỳishí zìkòng màibó líudòng quán bèi nǐ shénmì yǐnlì cāokòng qīn’ài de nǐ shì wéixiǎn de mígōng wǒ zhǎo bù dào chūkǒu You took my heart away away away away My head is blown away away away away nǐ jìushì chúanshuō láizì tiāntáng de móguǐ You should took my heart away away away away away away away bàituō bíe dùi wǒ xìxīn wènhòu zhè shì nǐ yě bù cā júe de yīnmóu wǒ tǎoyàn nǐ wúxīn de wéixìao wǒ kùai wú kě jìu yào nǐ xìang yīgè xúanwō màn man ràng wǒ wúfǎ chōu lí yīzhí de zhùilùo qīn’ài de nǐ shì yōuyǎ de èmó yī diǎn yī diǎn bǎ wǒ tūnmò You took my heart away away away away My head is blown away away away away nǐ jìushì chúanshuō láizì tiāntáng de móguǐ You should took my heart away away away away away away away rúguǒ nǐ shì shé de yòuhùo nǐ cúnxīn míhùo wǒ cáinéng ruǎnrùo dàn nǐ shì níudùn tóushàng nà kē rùowúqíshì de píngguǒ You took my heart away away away away You took my heart away away away away You took my heart away away away away My head is blown away away away away nǐ jìushì chúanshuō láizì tiāntáng de móguǐ You should took my heart away away away away away away away