Tri Ân Phật Thích Ca

Tri Ân Phật Thích Ca

Lời bài hát Tri Ân Phật Thích Ca

Đóng góp bởi

Nơi đây con quỳ muôn vàn
Tạ ơn Phật thích ca
Ngài là ánh sáng
Trừ hết lầm mê tăm tối ta bà
Điệu ngừ trượng phu
Bậc đại giác ngộ đại từ bi
Thế tôn danh phận
Là cha lành độ khắp thế gian
Thiên nhân muôn loài
Đang còn chìm trong ngàn khổ đau
Một đời thấm thoát từ những nhành sương
Khi nắng qua rồi
Vì còn vu minh lòng còn tham lợi còn sân si
Nên kiếp con người
Mấy ai có được con đường tự xin
Từ phụ ơi con nguyện quyết tâm tu trì
Lòng không đổi dời
Chuyên cần pháp môn niệm Phật
Từ nơi đà thiên đâu xuất trở về thế gian
Thái tứ uy nghi
Ngài quyết tâm ghi tầm đạo
Bỏ qua thân vàng
Không màng lợi danh tham ái
Quyết tâm tu hành nên ngài xa lìa vợ con
Để cho muôn loài
Con đường vượt qua sinh tử
Mới hay ân ngài đâu vì sánh bằng người ơi
Nơi đây con quỳ muôn vàn
Tạ ơn Phật thích ca
Ngài là ánh sáng
Trừ hết lầm mê tăm tối ta bà
Điệu ngừ trượng phu
Bậc đại giác ngộ đại từ bi
Thế tôn danh phận
Là cha lành độ khắp thế gian
Thiên nhân muôn loài
Đang còn chìm trong ngàn khổ đau
Một đời thấm thoát từ những nhành sương
Khi nắng qua rồi
Vì còn vu minh lòng còn tham lợi còn sân si
Nên kiếp con người
Mấy ai có được con đường tự xin
Từ phụ ơi con nguyện quyết tâm tu trì
Lòng không đổi dời
Chuyên cần pháp môn niệm Phật
Từ nơi đà thiên đâu xuất trở về thế gian
Thái tứ uy nghi
Ngài quyết tâm ghi tầm đạo
Bỏ qua thân vàng
Không màng lợi danh tham ái
Quyết tâm tu hành nên ngài xa lìa vợ con
Để cho muôn loài
Con đường vượt qua sinh tử
Mới hay ân ngài đâu vì sánh bằng người ơi
Để cho muôn loài
Con đường vượt qua sinh tử
Mới hay ân ngài đâu vì
Sánh bằng người ơi