Quan Thế Âm

Quan Thế Âm

Lời bài hát Quan Thế Âm

Đóng góp bởi

Lạy mẹ Quan Âm,
Cứu khổ chúng sanh.
Lạy mẹ Quan Âm,
Từ bi an lành.
Lạy mẹ Quan Âm,
Cứu độ chúng sanh,
Cứu nhân độ thế,
Thoát cơn nguy nàn.
Con xin mẫu hiền từ bi,
Cứu nhân độ thế cho đời.
Con xin mẫu hiền từ bi,
Mẹ thương cứu giúp dân lành.
Muôn dân trăm họ lầm than,
Chìm trong biển khổ nguy nàn.
Thiên tai lũ lụt triền miên,
Quanh năm đói rách cơ hàn.
Lạy mẹ quan âm,
Cứu khổ chúng sanh.
Lạy mẹ quan âm,
Từ bi an lành.
Lạy mẹ quan âm,
Cứu độ chúng sanh,
Cứu nhân độ thế,
Thoát cơn nguy nàn.
Con xin mẫu hiền từ bi,
Cứu nhân độ thế cho đời.
Con xin mẫu hiền từ bi,
Giúp cho nhân thế yên bình.
Đất trời rung chuyển khắp nơi,
Tan hoang đổ nát tơi bời.
Biển động nổi trận cuồng phong,
Cuốn trôi bao mái gia đình.
Mẹ từ bi, cứu khổ chúng sanh,
Thoát cơn nguy khốn,
Muôn dân an lành.
Mẹ từ bi, cứu khổ chúng sanh,
Cứu nhân độ thế,
Thoát cơn nguy nàn.
Lạy mẹ Quan Âm,
Cứu khổ chúng sanh.
Lạy mẹ Quan Âm,
Từ bi an lành.
Lạy mẹ Quan Âm,
Cứu độ chúng sanh,
Cứu nhân độ thế,
Thoát cơn nguy nàn.
Con xin mẫu hiền từ bi,
Cứu nhân độ thế cho đời.
Con xin mẫu hiền từ bi,
Giúp cho nhân thế yên bình.
Đất trời rung chuyển khắp nơi,
Tan hoang đổ nát tơi bời.
Biển động nổi trận cuồng phong,
Cuốn trôi bao mái gia đình.
Mẹ từ bi, cứu khổ chúng sanh,
Thoát cơn nguy khốn,
Muôn dân an lành.
Mẹ từ bi, cứu khổ chúng sanh,
Cứu nhân độ thế,
Thoát cơn nguy nàn.
Nam mô đại từ đại bi
Quan Thế Âm Bồ Tát ... x4