Một Ngày Ăn Chay

Một Ngày Ăn Chay

Lời bài hát Một Ngày Ăn Chay

Đóng góp bởi

Một ngày ăn chay
Thế giới này mọi loài hát vang
Một ngày ăn chay
Không con vật nào bị chết oan
Một ngày ăn chay
Ai cũng vậy ngập tràn hỷ hoan
Hận thù tiêu tan
Trái đất này tịnh độ nhân gian
Một ngày ăn chay
Hạnh phúc đầy tay
Mọi người chung tay
Đắp xây ngày mai
Một ngày ăn chay
Diệu pháp là đây
Ngồi nằm đi đứng
Hết còn mê say
Một ngày ăn chay
Không ai còn hại vật sát sanh
Làm lành vui thay
Mắt thương nhìn vạn loài chúng sinh
Một ngày ăn chay
Ai cũng là người hiền quý nhân
Mọi người thân thương
Chính đây là Cực Lạc Tây Phương
Một ngày ăn chay
Thế giới này mọi loài hát vang
Một ngày ăn chay
Không con vật nào bị chết oan
Một ngày ăn chay
Ai cũng vậy ngập tràn hỷ hoan
Hận thù tiêu tan
Trái đất này tịnh độ nhân gian
Một ngày ăn chay
Hạnh phúc đầy tay
Mọi người chung tay
Đắp xây ngày mai
Một ngày ăn chay
Diệu pháp là đây
Ngồi nằm đi đứng
Hết còn mê say
Một ngày ăn chay
Không ai còn hại vật sát sanh
Làm lành vui thay
Mắt thương nhìn vạn loài chúng sinh
Một ngày ăn chay
Ai cũng là người hiền quý nhân
Mọi người thân thương
Chính đây là Cực Lạc Tây Phương
Một ngày ăn chay
Ai cũng là người hiền quý nhân
Mọi người thân thương
Chính đây là Cực Lạc Tây Phương