Ông Trăng Xuống Chơi

Ông Trăng Xuống Chơi

Lời bài hát Ông Trăng Xuống Chơi

Đóng góp bởi

Ông trăng xuống chơi cây cau
Thì cau sẽ cho mo
Ông trăng xuống chơi học trò
Thì học trò cho bút
Ông trăng xuống chơi ông bụt
Thì ông bụt cho chùa
Ông trăng xuống chơi nhà vua
Thì nhà vua cho lính
Ông trăng xuống chơi đền thánh
Thì cụ chánh cho mõ
Ông trăng xuống chơi nồi chõ
Thì nồi chõ cho vung
Ông trăng xuống chơi cành sung
Thì cành sung cho nhựa
Ông trăng xuống chơi con ngựa
Thì con ngựa cho tàu
Ông trăng xuống chơi cần câu
Thì cần câu cho lưỡi
Ông trăng xuống chơi cây bưởi
Thì cây bưởi cho hoa
Ông trăng xuống chơi vườn cà
Thì vườn cà cho trái
Ông trăng xuống cô gái đẹp
Thì gái đẹp cho chồng
Ông trăng xuống anh đàn ông
Thì đàn ông cho vợ
Ông trăng xuống chơi cây cau
Thì cau sẽ cho mo
Ông trăng xuống chơi học trò
Thì học trò cho bút
Ông trăng xuống chơi ông bụt
Thì ông bụt cho chùa
Ông trăng xuống chơi nhà vua
Thì nhà vua cho lính
Ông trăng xuống chơi đền thánh
Thì cụ chánh cho mõ
Ông trăng xuống chơi nồi chõ
Thì nồi chõ cho vung
Ông trăng xuống chơi cành sung
Thì cành sung cho nhựa
Ông trăng xuống chơi con ngựa
Thì con ngựa cho tàu
Ông trăng xuống chơi cần câu
Thì cần câu cho lưỡi
Ông trăng xuống chơi cây bưởi
Thì cây bưởi cho hoa
Ông trăng xuống chơi vườn cà
Thì vườn cà cho trái
Ông trăng xuống cô gái đẹp
Thì gái đẹp cho chồng
Ông trăng xuống anh đàn ông
Thì đàn ông cho vợ
Ông trăng trả vợ đàn ông
Trả chồng cô gái
Trả trái cây cà
Trả hoa cây bưởi
Trả lưỡi cần câu
Trả tàu con ngựa
Trả nhựa cây sung
Trả vung nồi chõ
Trả mõ ông chánh
Trả lính nhà vua
Trả chùa ông bụt
Trả bút học trò
Trả mo cây cau
Ông trăng trả vợ đàn ông
Trả chồng cô gái
Trả trái cây cà
Trả hoa cây bưởi
Trả lưỡi cần câu
Trả tàu con ngựa
Trả nhựa cây sung
Trả vung nồi chõ
Trả mõ ông chánh
Trả lính nhà vua
Trả chùa ông bụt
Trả bút học trò
Trả mo cây cau
Trả mo cây cau