Nguyện Sanh Tây Phương Cực Lạc

Nguyện Sanh Tây Phương Cực Lạc

Lời bài hát Nguyện Sanh Tây Phương Cực Lạc

Đóng góp bởi

Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô ta bà Giáo chủ
Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni
Nam mô đại từ đại bi
Thế giới tây phương cực lạc
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô đại từ đại bi
Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô đại hùng đại lực
Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô u minh giáo chủ
Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam mô thanh tịnh
Đại hài chúng Bồ Tát
Con xin chứng nơi chư Phật
Từ qui y tam bảo
Nương theo pháp tăng tu hành
Lìa xa cõi lầm mê
Quyết tâm niệm Phật
Cầu đến tây phương
Được bắt thôi chuyện
Chứng qua bồ đề
Độ khắp chúng sinh vô cùng tận
Nguyện mười phương chúng sinh
Đồng cùng con vãn sanh
Nguyện mười phương chúng sinh
Được quay về tam bảo
Nam mô con nguyện cửu huyền
Cùng thế giới khắp nơi an vui
Nương theo bốn nguyện từ bi
Về an dưỡng tây phương cực lạc
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô ta bà Giáo chủ
Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni
Nam mô đại từ đại bi
Thế giới tây phương cực lạc
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô đại từ đại bi
Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô đại hùng đại lực
Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô u minh giáo chủ
Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam mô thanh tịnh
Đại hài chúng Bồ Tát
Con xin chứng nơi chư Phật
Từ qui y tam bảo
Nương theo pháp tăng tu hành
Lìa xa cõi lầm mê
Quyết tâm niệm Phật
Cầu đến tây phương
Được bắt thôi chuyện
Chứng qua bồ đề
Độ khắp chúng sinh vô cùng tận
Nguyện mười phương chúng sinh
Đồng cùng con vãn sanh
Nguyện mười phương chúng sinh
Được quay về tam bảo
Nam mô con nguyện cửu huyền
Cùng thế giới khắp nơi an vui
Nương theo bốn nguyện từ bi
Về an dưỡng tây phương cực lạc
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nương theo bốn nguyện từ bi
Về an dưỡng tây phương cực lạc
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật