Lời bài hát Ngày Mùa

Đóng góp bởi

Ngày mùa vui thôn trang lúa reo như hát mừng
Lúa không không giặc về khi mùa vàng thôn quê
Ngày mùa vui thôn xóm đầy đồng giáo với gươm
Súng tì tay anh đứng em ngừng liềm trông sang
Lúa lúa vàng đồng lúa bát ngát trời
Bao tay liềm từng nhánh lúa thơm rơi
Ngày vui quân du kích đứng nghiêng
Trong lúa rập rờn
Người người qua gánh lúa
Nón nghiêng nghiêng cười ai
Ngày mùa vui thôn trang
Cũng như trên cánh đồng
Nhớ công ơn Bác Hồ khi mùa vàng quê hương
Ngày mùa quân du kích đặt từng gánh trước sân
Dân làng vui như tết qua mùa này không lo
Gánh thóc vàng từng lớp lớp gánh về
Gánh thóc vàng từng sớm nắng trên đê
Ngày vui quân du kích đứng nghiêng
Trong lúa rập rờn
Rồi rời sang xóm khác nhớ lúc ai nhìn theo
Ngày mùa vui thôn trang lúa reo như hát mừng
Lúa không không giặc về khi mùa vàng thôn quê
Ngày mùa vui thôn xóm đầy đồng giáo với gươm
Súng tì tay anh đứng em ngừng liềm trông sang
Lúa lúa vàng đồng lúa bát ngát trời
Bao tay liềm từng nhánh lúa thơm rơi
Ngày vui quân du kích đứng nghiêng
Trong lúa rập rờn
Người người qua gánh lúa
Nón nghiêng nghiêng cười ai
Ngày mùa vui thôn trang
Cũng như trên cánh đồng
Nhớ công ơn Bác Hồ khi mùa vàng quê hương
Ngày mùa quân du kích đặt từng gánh trước sân
Dân làng vui như tết qua mùa này không lo
Gánh thóc vàng từng lớp lớp gánh về
Gánh thóc vàng từng sớm nắng trên đê
Ngày vui quân du kích đứng nghiêng
Trong lúa rập rờn
Rồi rời sang xóm khác nhớ lúc ai nhìn theo