Quán Thế Âm Mẹ Hiền (Phối Mới)

Quán Thế Âm Mẹ Hiền (Phối Mới)

Xem MV bài hát

Lời bài hát Quán Thế Âm Mẹ Hiền (Phối Mới)

Đóng góp bởi

Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng
Quán Thế Âm Bồ Tát !
Mẹ Quán Thế Âm, từ bi hỹ xã
Cứu khổ đàn con thơ
Lầm đường lạc lối
Một đời vô minh
Con xin nguyện Phật giúp con
Tìm đường thoát tử sinh
Tìm nương thuyền bến giác
Cho con bước vào đạo
Lòng thành tự nguyện quy y
Dưới chân Tam Bảo
Từ nay...con nguyện
Noi gương đức hạnh
Lòng từ của mẹ, một vị Bồ Tát
Cứu tử độ sanh, khắp nơi nơi
Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn
Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng
Quán Thế Âm Bồ Tát !
Nước trong cứu khổ cam lồ
Tưới trôi phiền não
Muôn phương ngàn đời
Giúp cho con thấy chính mình
ơn Thầy dạy dỗ cho con hiểu đạo
Nhờ đó con nguyện hành
Theo chánh pháp
Dần càng sáng tỏ chân tâm
Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn
Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng
Quán Thế Âm Bồ Tát !
Đời này rồi đến đời sau
ơn Thầy con khắc tận
Vào trong tâm
Nhớ ơn Thầy chỉ lối cho con
Con nguyện dứt trừ tâm ma chướng
Học hỏi những đức tính
Cao đẹp của Đức Phật
Nguyện sớm tối hành trì tinh tấn
Bỏ luyến ái thệ dựng Bồ Đề
Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn
Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng
Quán Thế Âm Bồ Tát !
Ngàn xưa đó ba nghiệp tham sân si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Nay con dốc lòng sám hối...
Lìa xa cõi ngũ trược
Xin được sanh về
Cõi Tây Phương cực lạc
Nhành dương cứu tử mẹ cứu độ
Khổ luỵ trần gian
Con nguyện noi theo, đức hạnh
Lòng từ bi của Mẹ
Một vị Bồ Tát
Cứu khổ độ sanh
Khắp muôn nơi
Mẹ Phật Quan Âm
Cứu khổ nạn tai khắp mọi miền
Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn
Đại Từ Đại Bi Linh Cảm
Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát !
Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn
Đại Từ Đại Bi Linh Cảm
Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát !
Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn
Đại Từ Đại Bi Linh Cảm
Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát !
Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn