Người Ta Nói Tôi Dối Gian

Người Ta Nói Tôi Dối Gian

Lời bài hát Người Ta Nói Tôi Dối Gian

Đóng góp bởi

Thôi đường em em bước
Đừng giả vờ với tôi làm chi
Vì giờ tôi đã biết
Em yêu tôi không phải là tình yêu
Mà đồng tiền sai khiến
Khiến cho em đã dối gian tình tôi
Cho dù ai có nói
Cuộc tình này cũng chỉ vậy thôi
Vì người ta đâu biết
Sau lưng em đâu chỉ riêng mình tôi
Mà người ta chỉ biết trách than
Tôi đã dối gian tình em
Người ta cứ nói tôi quá vô tâm
Người ta nói tôi lừa dối em
Mua vui tình em để rồi bước đi
Nói em dại khờ đã yêu lầm
Một người gian dối
Dù ai có nói có trách than tôi
Cuộc tình kia cũng là thế thôi
Khi không còn yêu thì người dối gian
Dối gian được gì
Để bây giờ người cũng ra đi
Thôi đường em em bước
Đừng giả vờ với tôi làm chi
Vì giờ tôi đã biết
Em yêu tôi không phải là tình yêu
Mà đồng tiền sai khiến
Khiến cho em đã dối gian tình tôi
Cho dù ai có nói
Cuộc tình này cũng chỉ vậy thôi
Vì người ta đâu biết
Sau lưng em đâu chỉ riêng mình tôi
Mà người ta chỉ biết trách than
Tôi đã dối gian tình em
Người ta cứ nói tôi quá vô tâm
Người ta nói tôi lừa dối em
Mua vui tình em để rồi bước đi
Nói em dại khờ đã yêu lầm
Một người gian dối
Dù ai có nói có trách than tôi
Cuộc tình kia cũng là thế thôi
Khi không con yêu thì người dối gian
Dối gian được gì
Để bây giờ người cũng ra đi
Người ta cứ nói tôi quá vô tâm
Người ta nói tôi lừa dối em
Mua vui tình em để rồi bước đi
Nói em dại khờ đã yêu lầm
Một người gian dối
Dù ai có nói có trách than tôi
Cuộc tình kia cũng là thế thôi
Khi không con yêu thì người dối gian
Dối gian được gì để bây giờ
Người cũng ra đi