Lạy Phật Quan Âm

Lạy Phật Quan Âm

Lời bài hát Lạy Phật Quan Âm

Đóng góp bởi

Dưới tòa sen vàng
Con qùy lạy Bồ Tát...
Quan Âm...
Người đã cho con
Niềm tin yêu giữa...
Cuộc... đời ....
Quan Âm Bồ Tát
Hiểu viên thông
Mười hai huyện lớn
Rộng mênh mông
Cứu giúp bao người
Qua cơn khổ nạn
Từ bi độ.. đời....
Quan Âm....
Trái tim sáng ngời
Cứu người hoạn nạn
Qua cơn khó... khăn....
Quan Âm....
Tay cầm bình nước
Cam Lồ
Tay cầm nhành liễu
Thân vàng
Rưới khắp thế gian
Tốt tươi mát mẻ
Mười phương thanh.. nhàn....
Dưới tòa sen vàng
Hương trầm tỏa ngát
Nhân... gian....
Lạy phật Quan Âm
Dìu con qua bến mê đời
Cho con được sống
Đời an vui
Cho con được sống
Đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ
Quan Âm cứu nạn
Đời con rạng... ngời.....
Dưới tòa sen vàng
Con qùy lạy Bồ Tát...
Quan Âm...
Người đã cho con
Niềm tin yêu giữa...
Cuộc... đời ....
Quan Âm Bồ Tát
Hiểu viên thông
Mười hai huyện lớn
Rộng mênh mông
Cứu giúp bao người
Qua cơn khổ nạn
Từ bi độ.. đời....
Quan Âm....
Trái tim sáng ngời
Cứu người hoạn nạn
Qua cơn khó... khăn....
Quan Âm....
Tay cầm bình nước Cam Lồ
Tay cầm nhành liễu
Thân vàng
Rưới khắp thế gian
Tốt tươi mát mẻ
Mười phương thanh.. nhàn....
Dưới tòa sen vàng
Hương trầm tỏa ngát
Nhân... gian....
Lạy phật Quan Âm
Dìu con qua bến mê đời
Cho con được sống
Đời an vui
Cho con được sống
Đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ
Quan Âm cứu nạn
Đời con rạng... ngời.....
Cho con được sống
Đời an vui
Cho con được sống
Đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ
Quan Âm cứu nạn
Đời con rạng... ngời.....
Cho con được sống
Đời an vui
Cho con được sống
Đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ
Quan Âm cứu nạn
Đời con rạng... ngời.....