Con Xin Sám Hối

Con Xin Sám Hối

Lời bài hát Con Xin Sám Hối

Đóng góp bởi

Bao đời con tăm tối,
Tham đắm si mê hoài
Con thành tâm sám hối,
Tội lỗi con tạo ra
Với trái tim vị tha,
Quán Thế Âm Bồ Tát
Cứu vớt con một phen,
Vượt thoát cơn ưu phiền.
Bao năm lênh đênh,
Chìm nổi thấy đâu bình yên
Hơn thua đua tranh,
Được mất khổ đau triền miên
Con nay quy y,
Thề trước tấm gương Tự Tôn
Tu hành niệm Phật tịnh tấn.
Gieo câu yêu thương,
Từ ái đến nơi vùng sâu
Thêm câu Nam mô,
Thường biết nhiếp tâm bền lâu
Cho ta tin sâu,
Phật Pháp xóa tan niềm đau
Xây đời sáng tươi nhiệm màu.
Quay về thôi em nhé,
Cho trái tim thanh tịnh
Cho nụ hoa môi hé tươi
Thắm như mùa xuân
Tỏa ngát hương gần xa,
Nối kết duyên tình ta
Vĩnh viễn xa đường mơ,
Cùng bước theo Phật đà...
Bao đời con tăm tối,
Tham đắm si mê hoài
Con thành tâm sám hối,
Tội lỗi con tạo ra
Với trái tim vị tha,
Quán Thế Âm Bồ Tát
Cứu vớt con một phen,
Vượt thoát cơn ưu phiền.
Bao năm lênh đênh,
Chìm nổi thấy đâu bình yên
Hơn thua đua tranh,
Được mất khổ đau triền miên
Con nay quy y,
Thề trước tấm gương Tự Tôn
Tu hành niệm Phật tịnh tấn.
Gieo câu yêu thương,
Từ ái đến nơi vùng sâu
Thêm câu Nam mô,
Thường biết nhiếp tâm bền lâu
Cho ta tin sâu,
Phật Pháp xóa tan niềm đau
Xây đời sáng tươi nhiệm màu.
Quay về thôi em nhé,
Cho trái tim thanh tịnh
Cho nụ hoa môi hé tươi
Thắm như mùa xuân
Tỏa ngát hương gần xa,
Nối kết duyên tình ta
Vĩnh viễn xa đường mơ,
Cùng bước theo Phật đà...
Bao năm lênh đênh,
Chìm nổi thấy đâu bình yên
Hơn thua đua tranh,
Được mất khổ đau triền miên
Con nay quy y,
Thề trước tấm gương Tự Tôn
Tu hành niệm Phật tịnh tấn.
Gieo câu yêu thương,
Từ ái đến nơi vùng sâu
Thêm câu Nam mô,
Thường biết nhiếp tâm bền lâu
Cho ta tin sâu,
Phật Pháp xóa tan niềm đau
Xây đời sáng tươi nhiệm màu.
Quay về thôi em nhé,
Cho trái tim thanh tịnh
Cho nụ hoa môi hé tươi
Thắm như mùa xuân
Tỏa ngát hương gần xa,
Nối kết duyên tình ta
Vĩnh viễn xa đường mơ,
Cùng bước theo Phật đà...