Gặp Người Đúng Lúc / 剛好遇見你 (Cover)

Gặp Người Đúng Lúc / 剛好遇見你 (Cover)