待我长发及腰 / Chờ Em Tóc Dài Đến Eo (Chế Tạo Mỹ Nhân OST)

待我长发及腰 / Chờ Em Tóc Dài Đến Eo (Chế Tạo Mỹ Nhân OST)

Lời bài hát 待我长发及腰 / Chờ Em Tóc Dài Đến Eo (Chế Tạo Mỹ Nhân OST)

Đóng góp bởi

Hēi dài wǒ zhǎng fā jí yāo
Hēi guīlái qǔ wǒ kě hǎo
Děng nǐ děng de wàngle xiào
Jiùle tóu shàng de jīn bù yáo
A měi yītiān de jiān'áo
A bùxiǎng biérén zhīdào
Mòmò wèi nǐ wèi nǐ qídǎo
Xiāngxìn nǐ shì wǒ de jiāo'ào
Bùpà gūfù qīngchūn niánshào
Zhǐ xiǎng suí nǐ tiānyáhǎijiǎo
Mèng lǐ tīng nǐ yīshēng cháng xiào
Rěn bù zhù xiǎng gēnzhe nǐ táo
Nǎpà róngyán jiùcǐ cānglǎo
Nǎpà suìyuè bù zài xiāoyáo
Lài zài nǐ de shēnbiān jiù hǎo
Yīshēng zhǐ tīng nǐ de xīntiào
A měi yītiān de jiān'áo
A bùxiǎng biérén zhīdào
Mòmò wèi nǐ wèi nǐ qídǎo
Xiāngxìn nǐ shì wǒ de jiāo'ào
Bùpà gūfù qīngchūn niánshào
Zhǐ xiǎng suí nǐ tiānyáhǎijiǎo
Mèng lǐ tīng nǐ yīshēng cháng xiào
Rěn bù zhù xiǎng gēnzhe nǐ táo
Nǎpà róngyán jiùcǐ cānglǎo
Nǎpà suìyuè bù zài xiāoyáo
Lài zài nǐ de shēnbiān jiù hǎo
Yīshēng zhǐ tīng nǐ de xīntiào
Bùpà gūfù qīngchūn niánshào
Zhǐ xiǎng suí nǐ tiānyáhǎijiǎo
Mèng lǐ tīng nǐ yīshēng cháng xiào
Rěn bù zhù xiǎng gēnzhe nǐ táo
Nǎpà róngyán jiùcǐ cānglǎo
Nǎpà suìyuè bù zài xiāoyáo
Lài zài nǐ de shēnbiān jiù hǎo
Yīshēng zhǐ tīng nǐ de xīntiào
Yīshēng zhǐ tīng nǐ de xīntiào