Cửu Trương Cơ / 九张机 (Song Thế Sủng Phi Ost)

Cửu Trương Cơ / 九张机 (Song Thế Sủng Phi Ost)

Lời bài hát Cửu Trương Cơ / 九张机 (Song Thế Sủng Phi Ost)

Đóng góp bởi

Guāngyīn rú suō yī suō cái qù yī suō chī qíng sī bǎi zhuǎn sī sī chán lùan yóu bùzhī zhī yīdùan jǐnxìu wénshì bìng líanlǐ shuāng zhī nán jìtuō zhè xiāngsī dōudou zhuǎn zhuǎn cháo huā xī shí què yǐ chí xún xúnmì mì zùishēngmèngsǐ yòu yīshì hái jìdé qían shēng méngshì ỳu yán jìng wú cí hèn dùimìan bù xiāngshí wǒ ỳuan hùa zùo wàng dùan tiānyá nà yīfāng qīngshí zhùankè xīntóu shì nǐ de míngzì lúnhúi cǎi díe hùa jiǎn zì fù zhī jìu chūn cánsī jiǎn bùdùan gòng chánmían shēngshēngshìshì dōudou zhuǎn zhuǎn cháo huā xī shí què yǐ chí xún xúnmì mì zùishēngmèngsǐ yòu yīshì hái jìdé qían shēng méngshì ỳu yán jìng wú cí hèn dùimìan bù xiāngshí wǒ ỳuan hùa zùo wàng dùan tiānyá nà yīfāng qīngshí zhùankè xīntóu shì nǐ de míngzì lúnhúi cǎi díe hùa jiǎn zì fù zhī jìu chūn cánsī jiǎn bùdùan gòng chánmían shēngshēngshìshì wǒ ỳuan hùa zùo wàng dùan tiānyá nà yīfāng qīngshí zhùankè xīntóu shì nǐ de míngzì lúnhúi cǎi díe hùa jiǎn zì fù zhī jìu chūn cánsī jiǎn bùdùan gòng chánmían shēngshēngshìshì jiǎn bùdùan gòng chánmían shēngshēngshìshì