Chiếu Diệu Lưu Ly

Chiếu Diệu Lưu Ly

Lời bài hát Chiếu Diệu Lưu Ly

Đóng góp bởi

Sương long lanh thu mình giữ nắng sớm Ngàn sắc hoa thông lấp lánh bạt ngàn Lá phong quang tươi màu xanh xanh biếc Chim reo mừng cung đón ánh đạo vàng Nghe trong gió thoảng vị thơm trời đất Trải xa về hương chất ngất hương thiêng Trên không gian vẳng nghe loan tin báo Bấy ngàn năm một thưở tụ thắng duyên Bậc Thánh Vương ra đời giữa muôn sắc Đuốc từ bi soi sáng khắp Nhân Thiên Ôi! Trần gian bao lòng người náo nức Trong vô vàn tâm cảm lắng bình yên Vẫn trải dài chân vị hương giải thoát Lên sáng ngời tuệ giác đuốc từ bi Mãi thiêng liêng nốt hương thiền nhất vị Mùa trăng tròn chiếu diệu ánh lưu ly