Niệm Phật Thoát Luân Hồi

Niệm Phật Thoát Luân Hồi

Lời bài hát Niệm Phật Thoát Luân Hồi

Đóng góp bởi

Thời gian thấm thoát trôi nhanh
Phù du kiếp sống
Mong manh vô thường
Bao nhiêu năm tháng tha phương
Bây giờ niệm Phật
Trở về cố hương
Một câu niệm phật chuyên hành
Tiêu tham sân hận
Phát tâm Bồ Đề
Đường đi không quá xa xăm
Tây phương mở lối
Chờ người vãng sanh
Nếu ta quyết chí tu hành
Hiện đời an lạc
Thoát vòng luân hồi
Vững tin chí nguyện tâm thành
Một đời sẽ được
Hóa sanh Liên Đài