Cây Đàn Sinh Viên

Cây Đàn Sinh Viên

Lời bài hát Cây Đàn Sinh Viên

Đóng góp bởi

Đời sinh viên
Có cây đàn ghi-ta
Đàn ngân lên
Chúng ta cùng hòa ca

Anh bạn xa nhà

Cô bạn nhớ cha
Cất
Vang cùng lời ca
Đời sinh viên
Quý cây đàn ghi-ta
Nhờ ghi-ta
Mới quen nàng mời ca
Buông tiếng đàn
Tang tình tang tính
Hát
Lên bài nhớ thương
Thương mến tình đồng hương
Đời sinh viên
Sống trong tình bạn thân
Khi anh thấy buồn
Tôi nâng phím đàn
Tính
Tang tính tình tang
Cùng dắt nhau
Qua những ngày gian khó
Cùng dắt nhau
Qua quãng đời sinh viên
Rồi mai đây
Bước danh lợi phồn hoa
Khi nghe tiếng đàn
Ta nhớ năm nào
Thức suốt đêm dài
Những ngày thi đến
Giờ nhớ nhau
Nhớ nhau thật nhiều
Giờ nhớ nhau
Ta ôm đàn ghi-ta
Đời sinh viên
Quý cây đàn ghi-ta
Nhờ ghi-ta
Mới quen nàng mời ca
Buông tiếng đàn
Tang tình tang tính
Hát
Lên bài nhớ thương
Thương mến tình đồng hương
Đời sinh viên
Sống trong tình bạn thân
Khi anh thấy buồn
Tôi nâng phím đàn
Tính
Tang tính tình tang
Cùng dắt nhau
Qua những ngày gian khó
Cùng dắt nhau
Qua quãng đời sinh viên
Rồi mai đây
Bước danh lợi phồn hoa
Khi nghe tiếng đàn
Ta nhớ năm nào
Thức suốt đêm dài
Những ngày thi đến
Giờ nhớ nhau
Nhớ nhau thật nhiều
Giờ nhớ nhau
Ta ôm đàn ghi-ta
Rồi mai đây
Bước danh lợi phồn hoa
Khi nghe tiếng đàn
Ta nhớ năm nào
Thức suốt đêm dài
Những ngày thi đến
Giờ nhớ nhau
Nhớ nhau thật nhiều
Giờ nhớ nhau
Ta ôm đàn ghi-ta
Giờ nhớ nhau
Ta ôm đàn ghi-ta