Ca Ngợi Phật

Ca Ngợi Phật

Lời bài hát Ca Ngợi Phật

Đóng góp bởi

Tán thán mười danh Thế Tôn, Đức Như Lai Phật Quy hướng con thành tâm, tay chắp hoa sen đài Ca hạnh tu viên mãn kính dâng theo Ngài. Không đi, không hề đến, Bậc Như Lai cùng khắp Gương Ngài tu tôn xứng, ai dâng tâm thành Tri kiến soi thật chân, thông tướng bao muôn loài Vun tròn bao bi đức với bao minh tuệ Đi trong nơi trần ái, Phật thong dong vượt khéo Thông tuệ soi ba cõi thuyết pháp khai bày Chánh giác Bậc Sư chí tôn, Đấng thanh cao thượng Tâm trượng phu thu nhiếp hóa độ sinh Phân thân hoằng pháp thiên với nhân tôn Thầy Nơi trần gian xưng ngưỡng Thế Tôn Phật. Kính lễ Đạo Sư Thích Ca, đức Y vương Ngài Mang từ bi giải thoát cứu trần ai Thênh thang lòng tĩnh in bóng xưa chân Phật Phật và con không cách bờ tâm.