Lời bài hát Trầm Hương Đốt

Đóng góp bởi

Trầm Hương Đốt Tác giả : Bửu Bác Trình bày : Đại đức Thích Nhuận Thanh – Ngô Minh- Duy Tân Trầm hương đốt xông ngát mười phương Nguyện nguyện kính đức Nghiêm Từ vô lượng Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con Vần vần khói kết mây lành cúng dường Đạo nhiệm màu đã lan truyền nơi cùng nơi Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi Đồng quay về quỳ dưới đài sen Dâng hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành Đài quang minh sáng huy hoàng trang nghiêm Ơn mười phương điều ngự hào quang an lành Nhìn đạo uyển chuyễn soi khắp cùng quần sanh Phật đạo đồng cùng nhau tu tinh tấn mau viên thành Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trầm hương đốt xông ngát mười phương Nguyện nguyện kính đức Nghiêm Từ vô lượng Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con Vần vần khói kết mây lành cúng dường Đạo nhiệm màu đã lan truyền nơi cùng nơi Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi Đồng quay về quỳ dưới đài sen Dâng hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành Đài quang minh sáng huy hoàng trang nghiêm Ơn mười phương điều ngự hào quang an lành Nhìn đạo uyển chuyễn soi khắp cùng quần sanh Phật đạo đồng cùng nhau tu tinh tấn mau viên thành Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật