Schumann: Symphony No. 1 in B-Flat Major, Op. 38

Schumann: Symphony No. 1 in B-Flat Major, Op. 38 "Spring" - IV. Allegro animato e grazioso

Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.