Schumann: Symphony No. 1 in B-Flat Major, Op. 38

Schumann: Symphony No. 1 in B-Flat Major, Op. 38 "Spring" - III. Scherzo. Molto vivace

Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.