Ơn Đức Quan Thế Âm

Ơn Đức Quan Thế Âm

Lời bài hát Ơn Đức Quan Thế Âm

Đóng góp bởi

Bao nhiêu năm lạc trôi kiếp người Con u mê bước trong mờ tối Mọi đau thương vội tan khi con biết đến Kinh Phật Nhờ ơn Đức Quán Thế Âm từ bi Nay con xin thành tâm khấn niệm Xin nương theo pháp danh Bồ Tát Ngài bao dung vị tha giúp cứu khổ cứu nạn Ngài đưa chúng sanh thoát cửa luân hồi Nam mô đại từ đại bi , Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát ngự sen ngát tâm Bồ Đề Phát trí bi huệ quang Phổ Môn chiếu soi tam đàng Tay cầm nhành Dương Liễu, tay nâng bình nước Cam Lồ Linh ứng hóa thân ngài độ cứu chúng sanh Nam mô đại từ đại bi, Nam mô đại từ đại bi Cõi tan thương ngục tối trầm luân khổ hải muôn loài Thoát bến mê lầm lỗi niệm danh Quán Âm Phật Đài Thiên thủ thiên nhãn viên thông Pháp thành hạnh nguyện mênh mông Ơn đức vô biên Mẹ hiền Quán Thế Âm