Nếu Không Có Anh Ta Em Còn Yêu Anh Không / 如果沒有他你還愛我嗎

Nếu Không Có Anh Ta Em Còn Yêu Anh Không / 如果沒有他你還愛我嗎

Lời bài hát Nếu Không Có Anh Ta Em Còn Yêu Anh Không / 如果沒有他你還愛我嗎

Đóng góp bởi

Shāng tòng wǒ bèi
Wǒ yě shì wú suǒ wèi
Dāng ài qíng yǐ chéng yān huī
Zùi hòu líu xìa láng bèi
Yī gè rén shùi
Zhī yǒu gū dān xiāng súi
Dú zì zài wǔ yè mèng húi
Líu xìa yī gè rén chén zùi
Nán dào nǐ zhēn de wàng le ma
Dāng chū nǐ shuō xiǎng yǒu gè jiā
Rú jīn lí kāi wǒ zěn me la
Shì fǒu nǐ xīn lǐ
Zhī yǒu yī gè tā
Rú guǒ méi yǒu tā
Nǐ hái ài wǒ ma
Wǒ hěn xiǎng zhī dào
Nǐ de zhēn xīn hùa
Yī jù hùa liǎo què
Wǒ xīn zhōng de qiān gùa
Ài yǔ bù ài dōu
Sùan shì húi dá
Rú guǒ méi yǒu tā
Nǐ hái ài wǒ ma
Wǒ zhēn de zài
Yì nǐ gěi de húi dá
Qǐng bú yào zài
Ràng wǒ lèi dī rú yǔ xìa
Zài ài yǔ tòng de
Biān yúan zhèng zhā
Yī gè rén shùi
Zhī yǒu gū dān xiāng súi
Dú zì zài wǔ yè mèng húi
Líu xìa yī gè rén chén zùi
Nán dào nǐ zhēn de wàng le ma
Dāng chū nǐ shuō xiǎng yǒu gè jiā
Rú jīn lí kāi wǒ zěn me la
Shì fǒu nǐ xīn lǐ
Zhī yǒu yī gè tā
Rú guǒ méi yǒu tā
Nǐ hái ài wǒ ma
Wǒ hěn xiǎng zhī dào
Nǐ de zhēn xīn hùa
Yī jù hùa liǎo què
Wǒ xīn zhōng de qiān gùa
Ài yǔ bù ài dōu
Sùan shì húi dá
Rú guǒ méi yǒu tā
Nǐ hái ài wǒ ma
Wǒ zhēn de zài
Yì nǐ gěi de húi dá
Qǐng bú yào zài
Ràng wǒ lèi dī rú yǔ xìa
Zài ài yǔ tòng de
Biān yúan zhèng zhā
Rú guǒ méi yǒu tā
Nǐ hái ài wǒ ma
Wǒ hěn xiǎng zhī dào
Nǐ de zhēn xīn hùa
Yī jù hùa liǎo què
Wǒ xīn zhōng de qiān gùa
Ài yǔ bù ài dōu
Sùan shì húi dá
Rú guǒ méi yǒu tā
Nǐ hái ài wǒ ma
Wǒ zhēn de zài
Yì nǐ gěi de húi dá
Qǐng bú yào zài
Ràng wǒ lèi dī rú yǔ xìa
Zài ài yǔ tòng de
Biān yúan zhèng zhā