Mục Liên Cứu Mẹ

Mục Liên Cứu Mẹ

Lời bài hát Mục Liên Cứu Mẹ

Đóng góp bởi

Đức Thế Tôn từ bi
Xin chứng cho tâm thành
Thương mẫu thân đọa đày
Chịu ngục hình khổ đau triền miên
Vô dáng nơi a tỳ
Linh hồn người đớn đau ngày đêm
Thương mẹ hiền đọa đày
Bao ngày đói khát
Bát cơm thâm tình
Lòng con hiếu xin dâng
Để cho mẫu thân no lòng
Nhưng nào ngờ có ăn được đâu
Cơm đưa chưa tới miệng
Đã hóa thành lửa than còn đâu
Lòng con đau đớn xót xa
Biết sao đáp đền thâm ân
Cúi xin Đức Phật từ bi
Ban pháp Phật nhiệm mầu huyền di
Cứu mẹ thoát a tỳ khổ đau
Ơi hỡi Mục Kiền Liên
Ta cảm thương cho người
Đây pháp Vu Lan bồn đạo
Nhiệm mầu cứu cho mẹ cha
Ta thuyết cho muôn người
Cùng thực hành báo ân mẹ cha
Vu Lan bồn chính là
Ngày rằm tháng bảy
Chư tăng hội về
Mười phương oai đức vô biên
Hãy mau chí tâm cúng dường
Và nguyện nhờ phước ơn mười phương
Cứu cho mẫu thân của người
Thoát a tỳ khổ đau cầm giam
Nhờ công ơn đức Thế Tôn
Mẫu thân sanh về thiên cung
Sống nơi cõi trời an vui
Thoát a tỳ ngục hình khổ đau
Vu Lan bồn nhiệm mầu huyền di
Ơn sinh thành vô vàn to lớn
Sánh như biển trời
Lòng con ghi nhớ ai ơi
Giữ cho hiếu ân vuông tròn
Luôn phụng thờ kính yêu mẹ cha
Đêm đêm thắp nhan nguyện cầu
Cha mẹ hiền sống lâu cùng con
Còn khi cha mẹ mất đi
Chắp tay lạy cầu mười phương
Cứu cho linh hồn mẹ cha
Thoát qua đọa đày đau thương
Vãng sanh về Di Đà Tây Phương
Như Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ hiền
Thoát vòng đau thương