Mẹ Ơi! Phật A Di Đà

Mẹ Ơi! Phật A Di Đà

Lời bài hát Mẹ Ơi! Phật A Di Đà

Đóng góp bởi

Bài pháp này là ánh sáng con đi
Mẹ hãy nghe con niệm Phật A Di Đà
Niệm a di đà niệm mãi mãi không quên
Đến khi qua đời
Mẹ được về cõi tây phương
Một kiếp người rồi sẽ chóng qua mau
Tội phước đâu ai
Chịu nhận thay cho mình
Lục đạo luân hồi
Nghiệp đó không sai
Phước sanh luân chuyển
Tội kia phải mang đoạ đày
Mẹ ơi mẹ hãy nghe đây
Những điều Phật thuyết

Trong kinh di đà hướng về phương tây
Chừng mười muôn ức
Cõi nước chư Phật
Có một thế giới tên là cực lạc
Giáo chủ là Phật hiệu A Di Đà
Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh

Đã vô lượng kiếp không ngừng hoá độ
Bất luận nữ nam ai nghe danh ngài
Khởi lòng vui sướng
Nhớ nghĩ không quên
Đến khi qua đời
Hoa sen muôn cánh về nơi tịnh độ
Cõi a di đà đã lìa tử sinh
Sống trong vui sướng
Không còn khổ đau
Muốn được vãng sanh
Tây phương nhiệm màu
Một lòng tin tưởng
Tâm chẳng nghi nan
Phát tâm vô thượng
Niệm nam mô a di đà phật
Một kiếp người rồi sẽ chóng qua mau
Tội phước đâu ai
Chịu nhận thay cho mình
Lục đạo luân hồi
Nghiệp đó không sai
Phước sanh luân chuyển
Tội kia phải mang đoạ đày
Mẹ ơi mẹ hãy nghe đây
Những điều Phật thuyết

Trong kinh di đà hướng về phương tây
Chừng mười muôn ức
Cõi nước chư Phật
Có một thế giới tên là cực lạc
Giáo chủ là Phật hiệu A Di Đà
Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh

Đã vô lượng kiếp không ngừng hoá độ
Bất luận nữ nam ai nghe danh ngài
Khởi lòng vui sướng
Nhớ nghĩ không quên
Đến khi qua đời
Hoa sen muôn cánh về nơi tịnh độ
Cõi a di đà đã lìa tử sinh
Sống trong vui sướng
Không còn khổ đau
Muốn được vãng sanh
Tây phương nhiệm màu
Một lòng tin tưởng
Tâm chẳng nghi nan
Phát tâm vô thượng
Niệm nam mô a di đà phật
Mẹ ơi mẹ hãy mau mau
Niệm Phật A Di Đà
Mẹ ơi mẹ hãy nghe con
Niệm nam mô a di đà phật