Lý Trái Mướp (Live)

Lý Trái Mướp (Live)

Lời bài hát Lý Trái Mướp (Live)

Đóng góp bởi

Chiều chiều gọt mướp cái nấu canh
Gọt mướp cái nấu canh
Thấy anh qua lợi lợi
Bỏ hành à thơm mà cho thơm
Thấy anh qua lợi lợi
Bỏ hành à thơm mà cho thơm
Bớ chàng ơi, có vợ chưa
Giúp tình thương
Chiều chiều gọt mướp cái nấu canh
Gọt mướp cái nấu canh
Thấy anh qua lợi lợi
Bỏ hành à thơm mà cho thơm
Thấy anh qua lợi lợi
Bỏ hành à thơm mà cho thơm
Bớ chàng ơi, có vợ chưa
Em giúp tình thương
Xanh xanh dây mướp, mướp leo rao
Trèo lẻo rào, leo rao, lẻo rào
Người dân kia mờ mới gặp hớ
Gặp là gặp biết chào
Biết chào biết chao làm sao
Biết chào biết chao làm sao
Bớ chàng ơi, có vợ chưa
Giúp tình thương
Xanh xanh dây mướp, mướp leo rao
Trèo lẻo rào, leo rao, lẻo rào
Người dân kia mờ mới gặp hớ
Gặp là gặp biết chào
Biết chào biết chao làm sao
Biết chào biết chao làm sao
Bớ chàng ơi, có vợ chưa
Giúp tình thương
Chiều chiều gọt mướp cái nấu canh
Gọt mướp cái nấu canh
Thấy anh qua lợi lợi
Bỏ hành à thơm mà cho thơm
Thấy anh qua lợi lợi
Bỏ hành ơ mà cho thơm
Bớ chàng ơi, có vợ chưa
Giúp tình thương
Xanh xanh dây mướp, mướp leo rao
Trèo lẻo rào, leo rao, lẻo rào
Người dân kia mờ mới gặp hớ
Gặp là gặp biết chào
Biết chào biết chao làm sao
Biết chào biết chao làm sao
Bớ chàng ơi, có vợ chưa
Em giúp giúp tình thương
Giúp tình thương