Goldberg Variations, BWV 988: I. Aria

Goldberg Variations, BWV 988: I. Aria