Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh / 我愿意平凡的陪在你身旁 (DJ Yaha Remix)

Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh / 我愿意平凡的陪在你身旁 (DJ Yaha Remix)

Lời bài hát Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh / 我愿意平凡的陪在你身旁 (DJ Yaha Remix)

Đóng góp bởi

Zhǎng dé chǒu húo de jiǔ zhǎng dé shùai lǎo de kùai wǒ nìngỳuan dāng yīgè chǒubāgùai jījí yòu kě'ài zhǎng dé chǒu húo de jiǔ zhǎng dé pàng rìzi wàng wǒ nìngỳuan zùo yīgè píngfán de rén péi zài nǐ shēn páng wǒ nìngỳuan zùo yīgè píngfán de rén péi zài nǐ shēn páng dà xīnwén yòu bàozhàle shéi yòu dēng shàng dà yǎzhī táng māmā chǎo de fàn zhēnxiāng guǎn tā chī wán hùi bù hùi pàng wǒ zhàn zài shānpō shàng yōuzāi yōuzāi xìang xìa wàng wǒ shì zùidà de taiyà́ng zhǐguǎn bǎ nǐ zhào lìang zhǎng dé chǒu húo de jiǔ zhǎng dé shùai lǎo de kùai wǒ nìngỳuan dāng yīgè chǒubāgùai jījí yòu kě'ài zhǎng dé chǒu húo de jiǔ zhǎng dé pàng rìzi wàng wǒ nìngỳuan zùo yīgè píngfán de rén péi zài nǐ shēn páng wǒ nìngỳuan zùo yīgè píngfán de rén péi zài nǐ shēn páng wū dá dá dá dá dá dá dá dá dá dá wū dá dá dá dá dá dá dá dá dá dá wū dá dá dá dá dá dá dá dá dá dá wū dá dá dá dá dá dá dá dá dá dá wǒ bùshì meiyó̌u mèngxiǎng zhǐshì mèngxiǎng tài kúangwàng nà jìuhúo zài dāngxìa yī diǎndiǎn bìan dé qíangdà nǐ zhù zài wǒ xīn shàng zhǐ shǔýu nǐ de bìfēnggǎng nǐ shì duýīwú'èr de rén zhēngùi qiě shànlíang zhǎng dé chǒu húo de jiǔ zhǎng dé shùai lǎo de kùai wǒ nìngỳuan dāng yīgè chǒubāgùai jījí yòu kě'ài zhǎng dé chǒu húo de jiǔ zhǎng dé pàng rìzi wàng wǒ nìngỳuan zùo yīgè píngfán de rén péi zài nǐ shēn páng wǒ nìngỳuan zùo yīgè píngfán de rén péi zài nǐ shēn páng nà hū kě'ài de rén hū wū píngfán de rén hū wū duýīwú'èr de rén hū wū ài nǐ de rén