Điệu Buồn Đêm Trăng

Điệu Buồn Đêm Trăng

Lời bài hát Điệu Buồn Đêm Trăng

Đóng góp bởi

Đêm dưới trăng mơ màng, Đàn buôn sáu câu não lòng. Than trách than chuyện mình, Giờ đây lẻ bóng người ơi. Tình sao sớm vội tan, Khi người đi chẳng hẹn quay về. Ai nỡ quên câu thề, Cho cung đàn não nề bên sông. Dưới ánh trăng năm nào, Tình ta thiết tha duyên đầu. Nay bóng anh qua cầu, Giờ em phải biết về đâu. Buồn hiu hắt, buồn ơi! Cung đàn xưa lỗi nhịp tơ sầu, Người đi quên mối duyên đầu. Để cung đàn đếm giọt buồn thương. Hò công líu hò sang, Sang hò liu cống hò sang cống. Hò công líu hò sang, Sang hò liu cống sang liu hò. Ai ơi, chớ quên câu thề Xin quay về bến hẹn người ơi. Ai ơi, dẫu xa phương trời Xin quay về với bạn tình chung... Đêm dưới trăng mơ màng, Đàn buôn sáu câu não lòng. Than trách than chuyện mình, Giờ đây lẻ bóng người ơi. Tình sao sớm vội tan, Khi người đi chẳng hẹn quay về. Ai nỡ quên câu thề, Cho cung đàn não nề bên sông. Dưới ánh trăng năm nào, Tình ta thiết tha duyên đầu. Nay bóng anh qua cầu, Giờ em phải biết về đâu. Buồn hiu hắt, buồn ơi! Cung đàn xưa lỗi nhịp tơ sầu, Người đi quên mối duyên đầu. Để cung đàn đếm giọt buồn thương. Hò công líu hò sang, Sang hò liu cống hò sang cống. Hò công líu hò sang, Sang hò liu cống sang liu hò. Ai ơi, chớ quên câu thề Xin quay về bến hẹn người ơi. Ai ơi, dẫu xa phương trời Xin quay về với bạn tình chung... Ai ơi, chớ quên câu thề Xin quay về bến hẹn người ơi. Ai ơi, dẫu xa phương trời Xin quay về với bạn tình chung...