有一种爱叫做放手/ Có Một Thứ Tình Yêu Gọi Là Chia Tay

有一种爱叫做放手/ Có Một Thứ Tình Yêu Gọi Là Chia Tay

Lời bài hát 有一种爱叫做放手/ Có Một Thứ Tình Yêu Gọi Là Chia Tay

Đóng góp bởi

Rúguǒ liǎng gèrén de tiāntáng
Xiàng shì wēnxīn de qiáng
Qiújìn nǐ de mèngxiǎng
Xìngfú shìfǒu xiàng shì yī shàn tiěchuāng
Hòuniǎo shīqùle nánfāng
Rúguǒ nǐ duì tiānkōng xiàngwǎng
Kěwàng yīshuāng chìbǎng
Fàngshǒu ràng nǐ fēixiáng
Nǐ de yǔyì bù gāi bànsuí méiguī
Tīngcóng diāoxiè de shíguāng
Làngmàn rúguǒ biàn chéngle qiān bàn
Wǒ yuàn wéi nǐ xuǎnzé huí dào gūdān
Chánmián rúguǒ biàn chéngle suǒliàn
Pāo kāi nuòyán
Yǒuyī zhǒng ài jiàozuò fàngshǒu
Wèi ài fàngqì tiānchángdìjiǔ
Wǒmen xiāng shǒu ruò ràng nǐ fùchū suǒyǒu
Ràng zhēn'ài dài wǒ zǒu
Yǒuyī zhǒng ài jiàozuò fàngshǒu
Wèi ài jiéshù tiānchángdìjiǔ
Wǒ de lí qù ruò ràng nǐ yǒngyǒu suǒyǒu
Ràng zhēn'ài dài wǒ zǒu shuō fēnshǒu
Rúguǒ liǎng gèrén de tiāntáng
Xiàng shì wēnxīn de qiáng
Qiújìn nǐ de mèngxiǎng
Xìngfú shìfǒu xiàng shì yī shàn tiěchuāng
Hòuniǎo shīqùle nánfāng
Rúguǒ nǐ duì tiānkōng xiàngwǎng
Kěwàng yīshuāng chìbǎng
Fàngshǒu ràng nǐ fēixiáng
Nǐ de yǔyì bù gāi bànsuí méiguī
Tīngcóng diāoxiè de shíguāng
Làngmàn rúguǒ biàn chéngle qiān bàn
Wǒ yuàn wéi nǐ xuǎnzé huí dào gūdān
Chánmián rúguǒ biàn chéngle suǒliàn
Pāo kāi nuòyán
Yǒuyī zhǒng ài jiàozuò fàngshǒu
Wèi ài fàngqì tiānchángdìjiǔ
Wǒmen xiāng shǒu ruò ràng
Nǐ fùchū suǒyǒu
Ràng zhēn'ài dài wǒ zǒu
Yǒuyī zhǒng ài jiàozuò fàngshǒu
Wèi ài jiéshù tiānchángdìjiǔ
Wǒ de lí qù ruò ràng
Nǐ yǒngyǒu suǒyǒu
Ràng zhēn'ài dài wǒ zǒu shuō fēnshǒu
Wèile nǐ shīqù nǐ
Hěnxīn bànyǎn shānghài nǐ
Wèile nǐ líkāi nǐ
Yǒngyuǎn bù fēn de lí qù
Yǒuyī zhǒng ài jiàozuò fàngshǒu
Wèi ài fàngqì tiānchángdìjiǔ
Wǒmen xiāng shǒu ruò ràng
Nǐ fùchū suǒyǒu
Ràng zhēn'ài dài wǒ zǒu
Yǒuyī zhǒng ài jiàozuò fàngshǒu
Wèi ài jiéshù tiānchángdìjiǔ
Wǒ de lí qù ruò ràng
Nǐ yǒngyǒu suǒyǒu
Ràng zhēn'ài dài wǒ zǒu shuō fēnshǒu