Cháu Lên Ba

Cháu Lên Ba

Lời bài hát Cháu Lên Ba

Đóng góp bởi

Cháu lên ba
cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu
vì cháu không khóc nhè
Không khóc nhè
để mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy
ông bà vui cấy cày
Là lá la la
là lá lá la là
Cháu lên ba
cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu
vì cháu không khóc nhè
Không khóc nhè
để mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy
ông bà vui cấy cày
Là lá la la
là lá lá la là
Cháu lên ba
cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu
vì cháu không khóc nhè
Không khóc nhè
để mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy
ông bà vui cấy cày
Là lá la la
là lá lá la là
Cháu lên ba
cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu
vì cháu không khóc nhè
Không khóc nhè
để mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy
ông bà vui cấy cày
Là lá la la
là lá lá la là