Ánh Sáng Pháp Hoa

Ánh Sáng Pháp Hoa

Xem MV bài hát

Lời bài hát Ánh Sáng Pháp Hoa

Đóng góp bởi

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT! NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT! NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT! Lòng con hạnh phúc biết bao ! Được duyên trì niệm Pháp Hoa Thích Ca Mâu Ni Phật con nguyện hiểu nghĩa Chơn thật của Đấng Như Lai Lòng con mừng vui biết ơn ! Nguyện nương tựa Phật Thế Tôn Lý Kinh sáng suốt như đèn soi vào tâm trí Đen tối bỗng dưng sáng liền Đã từ lâu mê lầm chẳng hay Vô minh lấp nên còn tối tăm Có Pháp Hoa tỏa ánh nghĩa mầu Thật diệu vi rất sâu vô thượng Lòng kính thành cúi đầu con lạy sám hối Nguyện từ nay thọ trì pháp hoa Đèn Huệ sáng của Phật Thích Ca Giúp chúng sanh thoát cõi ta bà Được xóa tan hết bao tội lỗi Từ quang nơi Kinh Pháp Hoa sáng ngời. Pháp vi diệu rất sâu vô thượng Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp Con nay thấy nghe được thọ trì Nguyện hiểu nghĩa chơn thật Của Như Lai NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! NAM MÔ DIỆU PHÁP LIÊN HOA!