Saranghaetda..Saranghanda (사랑했다..사랑한다)
Saranghaetda..Saranghanda (사랑했다..사랑한다)