Người Hà Nội (Tuổi 20 Hát 2014 - Liveshow 3: Rock)
Người Hà Nội (Tuổi 20 Hát 2014 - Liveshow 3: Rock)