Hành Lang Cũ (Hạ Nhớ) (Rap Ballad Version)
Hành Lang Cũ (Hạ Nhớ) (Rap Ballad Version)