Đô Trưởng (New Version)
Đô Trưởng (New Version)
Thể loại: Việt Nam, V-Pop