Chia Tay Thì Trả Quà Đây (Cover)
Chia Tay Thì Trả Quà Đây (Cover)
Thể loại: Việt Nam, V-Pop