Bài hát thể hiện những giằng xé, đau khổ, bẽ bàng, không biết tỏ cùng ai của nhân vật trữ tình, mà ở đây là Hàn Mặc Tử. Thương nhưng chẳng thể nói, yêu nhưng chưa kịp ngỏ, thi nhân đau khổ đến man dại, vật vờ