Xin Thành Tâm Sám Hối

Xin Thành Tâm Sám Hối

Lời bài hát Xin Thành Tâm Sám Hối

Đóng góp bởi

Con xin chắp tay
Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Con xin chắp tay
Khấn nguyện Phật A Di Đà
Đời con bấy lâu
Mang nặng bao la nghiệp chướng
Mang nặng thù oán sân si
U mê lầm lạc
Đường đi không có lối về
Ngày nay xin Chư Phật mười phương
Chứng tri ghi nhớ tỏ tường
Lời con thành tâm sám hối
Tu thân con lánh xa tội lỗi
Luôn làm bao điều tốt lành
Cho đời nở hoa từ bi
Ôi vui sướng thay
Dứt sạch oán nghiệp trả vay
Con xin chắp tay
Quy mạng mười phương Chư Phật
Cùng bao chúng sanh
Phát nguyện thành tâm sám hối
Xa rời vùng tối đam mê
Nương thân cửa Phật
Đường đi nay có lối về
Con xin chắp tay
Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Con xin chắp tay
Khấn nguyện Phật A Di Đà
Đời con bấy lâu
Mang nặng bao la nghiệp chướng
Mang nặng thù oán sân si
U mê lầm lạc
Đường đi không có lối về
Ngày nay xin Chư Phật mười phương
Chứng tri ghi nhớ tỏ tường
Lời con thành tâm sám hối
Tu thân con lánh xa tội lỗi
Luôn làm bao điều tốt lành
Cho đời nở hoa từ bi
Ôi vui sướng thay
Dứt sạch oán nghiệp trả vay
Con xin chắp tay
Quy mạng mười phương Chư Phật
Cùng bao chúng sanh
Phát nguyện thành tâm sám hối
Xa rời vùng tối đam mê
Nương thân cửa Phật
Đường đi nay có lối về