Uteki wa Jūryoku o Shinkō shi, sono Kiseki wa Kan'nō o Tomonai Sekai o “sha” de ōu

Uteki wa Jūryoku o Shinkō shi, sono Kiseki wa Kan'nō o Tomonai Sekai o “sha” de ōu