Usurpator tirano,

Usurpator tirano, "Cantada a voce sola sopra il passacaglio"

Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.