Tứ Thời Dữ Quân / 四時與君

Tứ Thời Dữ Quân / 四時與君

Lời bài hát Tứ Thời Dữ Quân / 四時與君

Đóng góp bởi

Wǒ zhèngfāng huá
Jūn yì shàonián
Tiáotiáo lái xiāng jiàn
Tuī kāi rén hǎi
Chuānyuè zhǎng jiē
Tiāngōng cì qíngyuán
Rú mèng lǐ xiān yī nù mǎ
Huíshǒu wēncún yīyǎn
Chúquè xīndòng
Wànbān sīxù
Jiē rù yúnyān
Shì wànwù shīsè yī shùnjiān
Shì fēng fān wèi dòng zuì tiēqiè
Shì chūnfēng rù huái
Qiūshuǐ miánmián
Wù rù wǒ suìyuè
Yù yǔ jūn zhé huā tīng yǔ
Guān yuè sǎo xuě
Wēnróu xiāng chánmián
Bù wèn súshì ēnyuàn
Rìyè liúlián
Xīnshàngrén méiyǎn
Kàn jǐn yānhuǒ màntiān
Tīng biàn qín shēng yōuyuǎn
Rě shénxiān yànxiàn
Yù yǔ jūn tà xuě mù yǔ
Yuè xià huā qián
Dù sì shí liúnián
Bùguǎn shìshì biànqiān
Chénhūn zhī jiān
Suǒ qiú jiē rúyuàn
Xún zhì hǎi jiǎo tiānbiān
Fǎngguò bīngchuān huāngyuán
Jiē bùjí yǔ jūn liàn
Shì wànwù shīsè yī shùnjiān
Shì fēng fān wèi dòng zuì tiēqiè
Shì chūnfēng rù huái
Qiūshuǐ miánmián
Wù rù wǒ suìyuè
Yù yǔ jūn zhé huā tīng yǔ
Guān yuè sǎo xuě
Wēnróu xiāng chánmián
Bù wèn súshì ēnyuàn
Rìyè liúlián
Xīnshàngrén méiyǎn
Kàn jǐn yānhuǒ màntiān
Tīng biàn qín shēng yōuyuǎn
Rě shénxiān yànxiàn
Yù yǔ jūn tà xuě mù yǔ
Yuè xià huā qián
Dù sì shí liúnián
Bùguǎn shìshì biànqiān
Chénhūn zhī jiān
Suǒ qiú jiē rúyuàn
Xún zhì hǎi jiǎo tiānbiān
Fǎngguò bīngchuān huāngyuán
Jiē bùjí yǔ jūn liàn