Tsunoru Omoi (Chugakusei Nikki)

Tsunoru Omoi (Chugakusei Nikki)