Tri Ân Phật Thích Ca

Tri Ân Phật Thích Ca

Lời bài hát Tri Ân Phật Thích Ca

Đóng góp bởi

Nơi đây con quỳ
Muôn ngàn tạ ơn
Phật Thích Ca
Ngày là ánh sáng
Trừ hết lầm mê
Tâm tối ta bà
Điều ngự trượng phu
Bậc Đại Giác Ngộ
Đại Từ Bi
Thế Tôn danh Phật
Là cha lành
Độ khắp thế gian
Thiên nhân muôn loài
Đang còn chiềm trong
Ngàn khổ đau
Một đời thắm thoắt
Tựa những nhành dương
Khi nắng qua rồi
Vì còn vô minh
Lòng còn tham lợi
Còn sân si
Nên kiếp con người
Mấy ai qua được
Con đường tử sinh
Từ phụ ơi
Con nguyện quyết tâm tu trì
Lòng không đổi dời
Chuyên cần pháp môn niệm Phật
Từ nơi đã thiên đẩu xuất
Trở về thế gian
Khai tứ uy nghi
Ngày quyết tâm đi tầm đạo
Bỏ qua thân vàng
Không màng lợi danh tham ái
Quyết tâm tu hành nên Ngài
Xa lìa vợ con
Để cho muôn loài
Con đường vượt qua sinh tử
Mới hay ân Ngài
Đâu gì sánh bằng người ơi
Nơi đây con quỳ
Muôn ngàn tạ ơn
Phật Thích Ca
Ngày là ánh sáng
Trừ hết lầm mê
Tâm tối ta bà
Điều ngự trượng phu
Bậc Đại Giác Ngộ
Đại Từ Bi
Thế Tôn danh Phật
Là cha lành
Độ khắp thế gian
Thiên nhân muôn loài
Đang còn chiềm trong
Ngàn khổ đau
Một đời thắm thoắt
Tựa những nhành dương
Khi nắng qua rồi
Vì còn vô minh
Lòng còn tham lợi
Còn sân si
Nên kiếp con người
Mấy ai qua được
Con đường tử sinh
Từ phụ ơi
Con nguyện quyết tâm tu trì
Lòng không đổi dời
Chuyên cần pháp môn niệm Phật
Từ nơi đã thiên đẩu xuất
Trở về thế gian
Khai tứ uy nghi
Ngày quyết tâm đi tầm đạo
Bỏ qua thân vàng
Không màng lợi danh tham ái
Quyết tâm tu hành nên Ngài
Xa lìa vợ con
Để cho muôn loài
Con đường vượt qua sinh tử
Mới hay ân Ngài
Đâu gì sánh bằng người ơi
Để cho muôn loài
Con đường vượt qua sinh tử
Mới hay ân Ngài
Đâu gì sánh bằng người ơi