Tiomkin: Gunfight at the OK Corral

Tiomkin: Gunfight at the OK Corral